Schronisko Pawełek


Idź do treści

Regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "PAWEŁEK"

1. Prawo do korzystania ze Schronisk Młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Rezerwacja noclegów dla grup powyżej 10 osób.

a) Rezerwacji można dokonać osobiście, listownie, telefonicznie, faxem bądź przez Internet.
b) Grupa rezerwuje pobyt w Schronisku na 30 dni przed planowanym przybyciem do Schroniska
c) Rezerwacja posiada:
- imię i nazwisko kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia.
d) wysłanie przez Schronisko kierownikowi zespołu potwierdzenia rezerwacji.
e) odesłanie przez kierownika zespołu potwierdzenia rezerwacji i wpłacenie zaliczki w wysokości 20% należności na rachunek schroniska na 2 tygodnie przed planowanym przybyciem do schroniska.
f) brak wpłaty zaliczki jest rówoznaczny z wypowiedzeniem rezerwacji przez schronisko.
g) w przypadku nie przybycia grupy do schroniska zaliczka nie podlega zwrotowi.

3. Rezerwacja noclegów dla osób prywatnych oraz grup niezorganizowanych poniżej 10 osób.

a) Obowiązuje punkt 2 a, b, c Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Pawełek".
b) Potwierdzenie rezerwacji należy zgłosić na 7 dni przed przybyciem do Schroniska.
c) Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z wypowiedzeniem rezerwacji przez schronisko.

4. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 - 21.00), wpisują się do książki meldunkowej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie, członkowskie lub dowód osobisty dyrektorowi schroniska oraz regulują należne opłaty w recepcji, według cennika wywieszonego w schronisku na widoczny miejscu.

5. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez dyrektora schroniska.

6. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

7. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem świtała. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

8. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 9.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska. W godz. 10.00 do 17.00 z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

9. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w przeznaczonej do tego kuchni samoobsługowej. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnie dokładnie posprzątać. Korzystanie z własnych grzałek i kuchenek elektrycznych jest w schronisku zabronione.

10. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

11. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego organu prowadzącego schronisko, kuratora oświaty lub Zarządu Oddziału PTSM.

12. Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

13. Wszelkie uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

14. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.

15. Palenie tytoniu w sypialniach i na terenie obiektu jest zakazane; palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska.

16. Osoby przebywające w schronisku mogą korzystać z boisk sportowych oraz kortu tenisowego, w/g cennika obowiązującego w schronisku.

17. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

18. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzegania zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.Powrót do treści | Wróć do menu głównego